ŽIDOVSKÝ SVIATOK LÁSKY K BLÍŽNEMU - LAG BA OMER

ŽIDOVSKÝ SVIATOK LÁSKY K BLÍŽNEMU - LAG BA OMER

Medzi sviatkami Pesach a Šavuot, v období, ktoré nazývame Omer, zomrelo na mor 24 000 študentov legendárneho rabína Akivu.

Od tých čias sa stalo zvykom dodržiavať v tomto čase čiastočný smútok. Vtedy nerobíme svadby ani nepočúvame veselú hudbu. Podľa tradície mor skončil tridsiateho tretieho dňa Omeru, čo hebrejsky znie Lag B´Omer.

V tento deň končíme so smútkom. Rabín Akiva potom učil 5 vynikajúcich študentov, ktorí pokračovali v jeho učení. Jedným zo študentov bol veľký Šimon Bar Jochaj. Podľa tradície je autorom základného diela židovskej mystiky – knihy Zohar. Nakázal svojim žiakom, aby deň jeho smrti slávili ako veselý sviatok. Tento deň bol práve Lag B´Omer.

Tradícia hovorí, že študenti rabína Akivu sa jeden k druhému nesprávali úctivo. Preto sa harmónia a rešpekt stali stredobodom učenia Lag B´Omer. Jedna vec však nie je jasná. Tóra hovorí: „Budeš milovať blížneho svojho ako seba samého.“ Bol práve sám rabbi Akiva, ktorý výrok komentoval: „Toto je hlavný zákon Tóry.“ Ako je teda možné, že práve študenti rabbiho Akivu nevtelili jeho učenie do vzťahu jedného k druhému?

Odpoveď znie, že v skutočnosti konali voči sebe s láskou, spravili však jednu chybu. Z tejto chyby získavame dôležité poučenie. Každý jednotlivec je unikátny. Aj keď zdieľame spoločné princípy, realizujeme ich rôznym spôsobom. Napriek vzájomnej láske cítili študenti rabbiho Akivu nutnosť presvedčiť ostatných o správnosti vlastnej cesty, k čomu ich fakticky motivovala láska. Ukázalo sa však, že to nie je správne. Pravdou je, že každý z nás má svoj jedinečný spôsob, ako slúžiť Bohu, rodine a spoločnosti.

Poučením tohto sviatku je naučiť sa milovať ostatných tak, že uznáme jedinečný prínos každého jedinca a každej komunity. Spôsob života niekoho druhého sa môže líšiť od môjho. Napriek tomu však uznávam, že čo on alebo ona robí, je dôležité a cenné. Fakticky je odlišný spôsob, akým vecí robíme, hodnotný p r á v e preto, že je odlišný.

Keď každý človek, každá rodina a každý národ zanechá na svojej ceste históriou svoj unikátny odtlačok, výsledkom bude zložitá a krásna mozaika civilizácie.

Najznámejší bratislavský rabín Chatam Sofer vysvetľoval, prečo je láska k blížnemu ako k sebe samému hlavným zákonom Tóry. Posolstvom Tóry je zlepšovanie sveta tak, že sa učíme a žijeme božie zákony.

Je to odvážna úloha a nikto z nás ju nezvládne vykonávať sám. Bez toho, že sa spojíme, každý z nás, s manželkou či manželom, s rodinou, s ľuďmi, so svetom – bez toho sme stratení skôr, než sme začali. Prácu môžeme vykonať len spoločne. A je to láska, ktorá nám umožňuje spojiť to, čo sme dokázali, s tým, čo dokázali ostatní.

Bez jednoty nedokážeme realizovať každodenné naliehavé úlohy: zabezpečiť potravu, ošatenie a prístrešie pre chudobných, zabezpečiť naše deti a starších ľudí, chorých, vzdelanie pre deti, znižovať kriminalitu... zoznam úloh je nekonečný. Obrovské úlohy zdoláme iba spoločnými silami. Preto rabbi Akiva hovorí, že láska k blížnemu „je veľkým zákonom Tóry“. Preto je heslom tohto sviatku: „V jednote je sila.“

Spojeným úsilím všetkých ľudí a národov meníme svet, povedané slovami našich múdrych, na miesto obývateľné Bohom. Vyvrcholením bude doba mieru, prosperity a jednoty všetkých ľudí. Nastane záverečná kapitola histórie, kedy ako vraví prorok Izajáš „Vlk bude prebývať s ovečkou... nebudú si ubližovať ani sa zabíjať na svätých pahorkoch, lebo zem bude naplnená poznaním Boha, ako voda pokrýva morské dno.“ (Izajáš, kapitola 11, verš 6 a 9).

Úlohou každého z nás je priblížiť túto dobu skutkami dobroty a lásky. Ak nás sviatok Lag B´Omer takto inšpiroval, naplnili sme jeho zmysel. 

Baruch Myers/msz