VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK "BARDEJOVSKA SYNAGOGA - VYSTAVNY FUNDUS"

VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK "BARDEJOVSKA SYNAGOGA - VYSTAVNY FUNDUS"

ÚZŽNO v SR v rámci procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám v prílohách zasiela výzvu na predkladnie ponúk na predmet zákazky:

"Bardejovská synagóga - výstatvný fundus".