Výzva na predkladanie ponúk - „Areál starej synagógy, Bardejov II“

Výzva na predkladanie ponúk - „Areál starej synagógy, Bardejov II“

Dobrý deň,

Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR, Panenská 4, 811 03 Bratislava,  touto cestou zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk.

Stručný opis:

Budova bitúnku zanikla v 2 polovici 20. storočia, zhotoviteľ uskutoční podľa projektovej dokumentácie rekonštrukciu tejto budovy, ktorá bude slúžiť novému účelu. V objekte budú toaletné zariadenia, k tomuto objektu treba urobiť kanalizačnú prípojku, následne vytvoriť oplotenie časti areálu a spevnené plochy. Viac potrebných informácií  nájdete v prílohách.

 

V prílohe nájdete: 

- Výkresy

- Návrh na plnenie kritérií II.

- Výkaz Výmer

- Zmluva o dielo 

- Výzva na predkladanie ponúk