V BRATISLAVE SA KONAL PRVÝ SPOLOČNÝ KATOLÍCKO-ŽIDOVSKÝ HISTORICKÝ SEMINÁR

V BRATISLAVE SA KONAL  PRVÝ SPOLOČNÝ KATOLÍCKO-ŽIDOVSKÝ HISTORICKÝ SEMINÁR

Pod titulom „Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí“ sa konala v priestoroch bratislavskej Teologickej fakulty vedecká konferencia „Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí.“. Na jej organizácii sa podieľali Konferencia biskupov Slovenska a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

Program otvorili najvyšší predstavitelia oboch spoločenstiev. Za katolícku stranu predniesol príhovor Monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Za ÚZŽNO sa prihovoril jeho predseda Igor Rintel.

Nasledovali tri bloky prednášok, vždy po dvoch prednášateľoch.  Moderátorom celého podujatia bol dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity ThLic. Miloš Lichner.  V prvom bloku predniesol Prof. Dr. Thomas Brechenmacher   z Univerzity  Postdam príspevok „Svätá stolica a Židia v 19. storočí“. Prof. Dr. Roman Holec, ktorý hovoril na tému „Antisemitizmus a zušľachťovanie maďarskej rasy v čase Veľkej vojny“.  V druhom bloku vystúpili Prof. Dr. Peter Zubko („Židia medzi európskymi kresťanmi 19. storočia“) a Dr. Katarína Hradská „Vzťah slovenskej majority k židovskej menšine“. Tretí blok tvorili prednášky Dr. Petra Borzu „Židia medzi kresťanmi na území Slovenska v 19. storočí“  a  Mgr. Jána Hlavinku  “Niekoľko poznámok k Židom, ktorí podporovali náboženské aktivity slovenskej majority“.

Za najdôležitejší treba  považovať fakt, že došlo k spoločnej akcii dvoch spoločenstiev, ktoré žijú vedľa seba, ale ich vzťahy sú zaťažené nezvládnutou reflexiou minulosti. Citlivý je najmä rozdielny pohľad na obdobie rokov 1939 až 1945. Keďže spomenuté obdobie tvorí „trecie plochy“ medzi katolíkmi a Židmi navrhli predstavitelia KBS, aby sa prvé spoločné podujatie venovalo 19. storočiu. Tento návrh možno vnímať ako kompromis.  Umožňuje začať spoluprácu s majoritným kresťanstvom,  ale zároveň dáva nádej, že sa bude diskutovať aj o obdobiach, ktoré tvoria „trecie plochy“.

Problém reflexie obdobia 1939 - 1945 na Slovensku je citlivou otázkou aj z iných  dôvodov. Verejnosť je trvale ovplyvňovaná organizáciami ako je Matica Slovenská alebo Ústav pamäti národa, ktoré sa snažia o ospravedlnenie predstaviteľov a režimu vojnového Slovenského štátu.  Predstavitelia katolíckej cirkvi nemajú v danej veci jednotný názor, ale neraz vnímajú kritiku politikov prezidenta Tisa alebo biskupa Vojtaššáka, ako kritiku katolíckej  cirkvi. Rozdielne názory na viaceré otázky by nemali byť prekážkou dialógu a spolupráce v iných oblastiach.    

Spoločný katolícko - židovský historicky seminár je obojstranne ústretovým krokom. Obe strany zastávajú jednoznačný postoj v tom, že považujú za potrebné, aby spolu komunikovali a diskutovali. Prvý  pokus o takúto formu dialógu hodnotíme ako vydarený a veríme, že ďalšie kroky budú nasledovať.

Jaroslav Franek