SviatkyRoš Hašana

Roš Hašana Roš Hašana (doslovný preklad: hlava roka) je židovský Nový rok. Pripadá na prvý deň siedmeho mesiaca, teda na prvého Tišri a oslava trvá dva dni. Má niekoľko významov. Otvára rad sviatočných dní, nazývaných Vysoké sviatky a je spojený s najvýznamnejším sviatkom židovského roka, s Jom Kipurom. Jom Kipur ...

Jom Kipur

Jom Kipur Na Jom Kipur dáva Hospodin odpustenie od niektorých hriechov z minulosti. Nie je to však len také jednoduché, alebo dokonca automatické odpúšťanie. Je spojené s predpokladom hlbokého duševného očistenia sa od hriechov a úprimného pokánia. Treba sa pred tvárou Hospodina plne zriecť všetkých hriechov, treba...

Sukot

Sukot Štyri dni po vážnom Jom Kipure, večer 14. dňa mesiaca Tišri, prichádza opäť čas radosti. Je tu Sukot, sviatok stánkov (sukkot znamená v hebrejčine plátno, stan). Známy je aj pod menom sviatok Tabernachu. Tento sviatok má dva významy. Pripadá na jesenný čas, čas zbierania úrody na poliach a čas vinobrania, je...

Šmini Aceret

Šmini Aceret Šmini Aceret (sviatok ôsmeho dňa) nasleduje za posledným dňom Sukot, ale neslávi sa už pod holým nebom. Na tento deň sa presťahujeme do svojich permanentných príbytkov. Sviatočná modlitba obsahuje prosbu za životodarný dážď a vyjadruje túžbu po požehnanom roku. V synagóge sa v tichosti číta kniha...

Chanuka

Chanuka Je to sviatok svetiel alebo sviatok opätovného zasvätenia jeruzalemského chrámu. Viaže sa na historické udalosti, spojené s víťazným bojom Makabejcov nad sýrsko-gréckym kráľom Antiochusom-Epifanesom IV. roku 167 pred začiatkom občianskeho letopočtu. Panovanie Antíocha bolo poznamenané despotizmom a...

Tu bišvat

Tu Bišvat Je to 15. deň mesiaca Ševat (švat), Nový rok stromov. Oslavuje sa v období dažďov, ktoré je v Izraeli vhodné na sadenie. Zároveň je to časová hranica na rozlíšenie veku stromu. V biblických časoch sa dodržiaval príkaz Tóry, ktorý požadoval neoberať ovocie stromov prvé tri roky po vysadení. V dnešnom...

Purim

Purim Sviatok Purim pripadá na 14. deň mesiaca Adar. Pôvod sviatku je v historických udalostiach opísaných v biblickej knihe Ester. Stručne môžeme dej knihy zhrnúť takto: Židovské dievča Ester sa stane manželkou perzského kráľa Ahašvera, vládnuceho v rokoch 485 až 465 pred o. l. Esterin tútor, Mordechaj z rodu...

Pesach

Pesach Pesach je sviatkom slobody, dňom spomienky na udalosti spojené s odchodom Izraelitov z Egypta. Sviatok sa začína večer 14. nisana a trvá osem dní. Prvé a posledné dva dni sú sviatky, štyri dni medzi nimi polosviatky, počas ktorých je dovolené vykonávať domáce práce. V Tóre sú zaznamenané udalosti, ktoré si...

Lag Ba Omer

Lag Ba Omer Celý čas omeru sa považuje za smútočné obdobie. Nerobia sa oslavy, nekonajú sa svadby, niektorí veriaci si na znamenie smútku nestrihajú vlasy. Smútok je zdôvodnený spomienkou na obete križiackych výprav v stredoveku. Niektoré z týchto výprav ani nezasiahli do bojov, ale spôsobili veľké obete medzi...

Stránky

Subscribe to Sviatky