Ohel David

Milí priatelia,

OHEL DAVID sa prvýkrát uchádza o 2% z vašich daní.

V prípade, že neviete komu svoje 2% odovzdáte,  chceli by sme  poprosiť, Vás a
Vašich rodinných príslušníkov, priateľov či známych...

Ak sa rozhodnete  pre Ohel David, v prvej prílohe je vyhlásenie , ktoré treba vyplniť a v druhej prílohe je postup, ako 2% poukázať.

VŠETKÝM VÁM  VOPRED VEĽMI PEKNE  ĎAKUJEME.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STANOVY:

OHEL DAVID

Informácia pre záujemcov o služby  sociálneho zariadenia pre seniorov

podmienky prijímania a pobytu klientov V sociálnom  zariadení pre seniorov

 

OHEL DAVID

 

Informácia pre záujemcov o služby  sociálneho zariadenia pre seniorov

 

1. OHEL DAVID

OHEL DAVID je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb s celoslovenskou pôsobnosťou, s vlastnou právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR (ďalej len „ÚZ ŽNO“).

 

OHEL DAVID je zariadením pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú odkázaní na pomoc inej osoby, alebo poskytovanie sociálnych služieb potrebujú z iných vážnych dôvodov, so zvláštnym zreteľom na preživších holokaust. Disponuje  45 lôžkami. Jeho financovanie zabezpečuje v hlavnej miere ÚZ ŽNO prostredníctvom vlastných zdrojov a z fondu Rady na čiastkové odškodnenie obetí holokaustu v SR, prispieva tiež Bratislavský samosprávny kraj a klienti zariadenia platením úhrad príp. darov. Jeho činnosť sa riadi platnou legislatívou.

 

OHEL DAVID je situovaný v centre Bratislavy, na Svoradovej ulici č. 11. Poskytuje svojim obyvateľom celoročnú pobytovú sociálnu službu, tiež možnosť prechodného pobytu a denného stacionára. Zabezpečuje:

-       bývanie

-       stravovanie

-       pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

-       ošetrovateľskú starostlivosť

Ponúka ďalšie potrebné služby – napr. liečebno-pedagogické (terapeutické), relaxačné a rehabilitačné služby, sprostredkovanie ďalších služieb (kadernícke, pedikérske, služby zubného technika, maséra...).

Umožňuje dodržiavanie židovských tradícií a sviatkov.

 

Cieľom OHEL DAVID je:

 

-       poskytnúť seniorom kvalitný a dôstojný pobyt so zabezpečením ich potrieb

-       umožniť prežitie pokojnej a bezpečnej staroby vo svojej komunite

-       sprevádzať klienta do konca života

 

 

2. FORMY POBYTU

OHEL DAVID v súčasnosti poskytuje svojim klientom nasledovné možnosti pobytu:

-       celoročný (dlhodobý)

-       prechodný (krátkodobý)

    

 

2.1. Podmienky prijímania nových klientov na celoročný pobyt (trvalý)

Aby mohol byť klient prijatý na celoročný štandardný pobyt do OHEL DAVID, musí splniť nasledovné podmienky:

 

·      dovŕšiť dôchodkový vek a byť odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby /podľa Z. č. 448/2008    Z.z./, alebo umiestnenie potrebuje z iných vážnych dôvodov

·      žiadosť o prijatie odporúča a potvrdzuje príslušná ŽNO alebo ŽNK, v pôsobnosti ktorej má uchádzač trvalé bydlisko, príp. predloží kópiu rodného listu, alebo výpis z matriky s vyznačením vierovyznania

·      absolvovať lekársku prehliadku u svojho ošetrujúceho lekára (predloženie vyjadrenia lekára o zdravotnom a psychickom stave, RTG pľúc, tampón rekta, nosa a tonzíl na bacilonosičstvo), vyšetrenie moča, krvný obraz + serológia  a predloženie ďalších potvrdení štátnych inštitúcií podľa zákonom stanovených podmienok (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, atď.) podľa dotazníka o prijatí (poskytuje OHEL DAVID)

·      požiadať príslušný samosprávny kraj o posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 

Každý obyvateľ OHEL DAVID platí zo svojho príjmu a majetku úhradu za trvalý pobyt nasledovne:

 - ubytovanie v jednolôžkovej izbe: 165,- EURO/mesiac

                      v dvojlôžkovej izbe:   135,- EURO/mesiac

Nábytok ako aj ďalšie vybavenie obytných miestností a ich príslušenstva zabezpečí poskytovateľ sociálnych služieb, výnimky môže udeliť štatutár Ohel David.

stravovanie: celodenná strava: 7,- EURO/deň

 (pri dlhodobom pobyte sa počíta  210,-EURO/mesiac)

Strava sa podáva 5x denne, diabetická diéta 6x – 8,75 EURO/deň

starostlivosť podľa stupňa odkázanosti /stupeň stanoví príslušný krajský úrad v mieste bydliska/:

II. st. :   60,- EURO/mesiac

III.st. :   80,- EURO/mesiac

IV.st.: 100,- EURO/mesiac

V. st.: 135,- EURO/mesiac

VI.st.: 155,- EURO/mesiac

 

Lieky a ostatný zdravotný materiál si  hradí klient.

 

Po zaplatení úhrady za celoročný pobyt musí obyvateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20% zo sumy aktuálne platného životného minima.

 

Počas neprítomnosti klienta v zariadení / hospitalizácia, dovolenka a pod./ uhrádza klient iba poplatok za ubytovanie v plnej výške.

 

Výnimky z tohto predpisu schvaľuje Správna rada OHEL DAVID na základe písomnej žiadosti klienta.

 

2.2. Podmienky prijímania klientov na prechodný (krátkodobý) pobyt

Tento typ pobytu zahŕňa poskytovanie sociálnej starostlivosti na dobu určitú 1 mesiac s možnosťou predĺženia. Umožňuje využitie všetkých služieb v plnom rozsahu.

Aby mohol byť klient prijatý na prechodný (krátkodobý) pobyt do OHEL DAVID, musí splniť podmienky určené v bode 2.1,  pričom najneskôr v deň nástupu uhradí čiastku

35,- EUR/deň

 na jeden mesiac vopred.

 

V prípade, že klient prijatý na prechodný pobyt strávi v OHEL DAVID menej ako v zmluve uvedený mesiac, zaplatí len počet dní strávených v OHEL DAVID.

 

 

3. Spoločné a záverečné ustanovenia

Trvalý pobyt je určený pre obete holokaustu, ostatným žiadateľom o umiestnenie je umožnený prechodný pobyt. Samotné splnenie podmienok prijatia neznamená automaticky prijatie klienta. Toto je podmienené aj kapacitou OHEL DAVID, voľnými ubytovacími miestami v zariadení a rozhodnutiami Správnej rady Ohel David. Prednostne sa riešia prihlášky klientov v ťažkej sociálnej situácii, zaradených do stupňa 5 – 6 odkázanosti na pomoc inej osoby a tých, ktorí ponúkajú dar pre Ohel  David.

 

Tieto podmienky platia od 1.10.2013.

 

PrílohaVeľkosť
Súbor vyhlasenie_2.docx21.82 KB
Súbor 2_ohel_david.docx14.27 KB