NAFUKOVACÍ HRAD NAD ŽIDOVSKÝMI HROBMI

NAFUKOVACÍ HRAD NAD ŽIDOVSKÝMI HROBMI

Židovská komunita na Slovensku je pobúrená nad udalosťou, ktorú usporiadali v obci Zlaté Klasy. V polovici septembra sa tam počas víkendu konali hody. Na tom by nebolo nič vážne, keby všetky atrakcie vrátane nafukovacieho hradu, stánkami s občerstvením a lavicami neboli umiestnené presne na území židovského cintorína - lapidária.

Fakt, že návštevníci hodovali uprostred miesta posledného odpočinku je neospravedlniteľný."Nie je to len porušenie zásad židovského náboženstva ale považujeme to zlyhanie elementárnych zásad dobrých mravov a úcty k pietnym miestam. Nehovoriac o tom, že vlastníkom nehnuteľného pozemku je Ústredný Zväz židovských náboženských obcí na Slovensku (ÚZŽNO)", hovorí predseda Igor Rintel.

ÚZŽNO sa aj preto rozhodol podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa alebo viacerých neznámych páchateľov.

Existuje totiž vážne podozrenie zo spáchania niektorého alebo viacerých z trestných činov v zmysle Trestného zákona (a to aj vzhľadom na protiprávne zabratie a užívanie pozemku alebo pozemkov vo vlastníctve oznamovateľa), najmä (nie však výlučne) trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku uvedeného v § 365 Trestného zákona, jedným alebo viacerými neznámymi páchateľmi a žiada orgán činný v trestnom konaní, aby aj vzhľadom na povahu konania urýchlene vo veci konal a dôvodnosť trestného oznámenia preveril a o jeho vybavení oznamovateľa upovedomil.

.............................................................................................................................

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR je registrovanou náboženskou spoločnosťou v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov  a v zmysle svojich stanov registrovaných Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky zastupuje židovskú komunitu žijúcu na Slovensku a v jej mene pôsobí a vystupuje ako jednotné spoločenstvo v rámci Slovenskej republiky a voči zahraničiu, a to tak v rokovaní s príslušnými organizáciami a inštitúciami, ako aj na verejnosti a v médiách vo veciach týkajúcich sa židovského spoločenstva ako celku.

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR je vlastníkom nehnuteľného majetku, pozostávajúceho aj zo židovských cintorínov a pozemkov, na ktorých sa nachádzajú, čo je prípad aj židovského cintorína v obci Zlaté Klasy, katastrálne územie Rastice, parcely reg. „E“ č. 11/1 a 11/2 zapísané na LV č. 1211 vedenom Okresným úradom v Dunajskej Strede.