NADÁCIA EZRA VYPISUJE GRANTOVÚ VÝZVU

NADÁCIA EZRA VYPISUJE GRANTOVÚ VÝZVU

Vzhľadom na skúsenosti s podávanými projektmi z predchádzajúcich rokov sa Správna rada Nadácie EZRA uzniesla na tom, že prideľované finančné prostriedky sa budú udeľovať s ohľadom na kvalitu a cieľovú skupinu projektu.

Správna rada Nadácie EZRA sa zaoberá len žiadosťami, ktoré boli podané po uverejnení výzvy na aktuálny rok.

V prípade obdržania žiadosti pred termínom sa bude Správna rada rozhodovať, či vôbec zaradiť túto žiadosť medzi možných uchádzačov.

 

Podmienky pre žiadateľov na grant Nadácie EZRA na rok 2018:

1.      Všetky žiadosti na rok 2018 musia byť podané do 31.decembra 2017 a finančné prostriedky použité do 31.12.2018, resp. z objektívnych príčin môže byť podaná žiadosť o ich presun prostriedkov

2.      Vyúčtovanie musí byť vykonané vždy do 15.2. v nasledovnom roku

3.      Najvyšší poskytnutý grant: max. 3.000,- EUR

4.      Projekt, na ktorý je požadovaná dotácia musí byť min. z 25% krytý z vlastných zdrojov (do vlastných zdrojov sa nepočíta grant z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR)

5.      Žiadateľ musí uviesť spôsob získavania vlastných finančných zdrojov

6.      Na každý schválený projekt bude vypracovaná zmluva

7.      Finančné prostriedky sa vyplácajú len po vydokladovaní (napr. faktúra za práce spojené s projektom), v žiadnom prípade nebudú vyplácané vopred

8.      Finančná čiastka z prostriedkov Nadácie EZRA môže byť použitá na odmeny za vykonanú prácu len do výšky 25 %

9.      Na jeden projekt môže byť podaná len jedna žiadosť

10.  Projekt sa musí týkať židovskej tematiky na Slovensku

 

PrílohaVeľkosť
gv_ezra_na_rok_2018.docx25.86 KB