CintorínyÚstredný zväz židovských náboženských obcí v SR sa zo všetkých síl snaží o zachovanie židovských cintorínov na celom území Slovenska. Na Slovensku ich máme však 750 a v súčasnosti z nich spravujeme asi 147. Potrebná údržba je financovaná z grantového systému ÚZ ŽNO v SR. Táto práca, ako iste viete, je veľmi náročná a naše finančné prostriedky nevedia pokryť všetky úkony potrebné na ich záchranu a údržbu.

Preto privítame každý záujem spolupodieľať sa na záchrane a údržbe cintorínov. V súčasnej dobe však naše zdroje nestačia ani na sanáciu havarijných stavov cintorínov na celom Slovensku. Na údržbe cintorínov sa preto vieme podieľať len organizačne. Finančné náklady na údržbu a sanáciu jedného cintorína sú približne vo výške 500 EUR (podľa veľkosti cintorína). Prípadné Vami poskytnuté finančné zdroje budú použité adresne, na údržbu vami určeného cintorína v celej ich výške. V prípade, že zašlete menej, ako je reálna, plná suma na údržbu vami vybraného cintorína, finančné prostriedky sa použijú až po získaní plnej sumy potrebnej k údržbe. Ak sa v priebehu 12 mesiacov nenakumuluje potrebná čiastka, Váš finančný príspevok sa využije na údržbu iného cintorína. O priebehu prác sa môžete u nás informovať.

Ďakujem za váš príspevok na záchranu najsvätejších miest našej histórie. 

 

The Federation of the Jewish Communities of Slovakia is trying to preserve Jewish cemeteries throughout Slovakia. There are about 750 Jewish cemeteries in Slovakia, which will preserve all of our best efforts. Currently we manage about 147 of these cemeteries. Required maintenance is funded by a grant from the FJC of Slovakia. This work, as you may know, is very difficult and our financial resources cannot cover all necessary actions to their rescue and to their maintenance.

Therefore, we welcome everyone who is interested to take part in the rescue and maintenance of these cemeteries. Currently, our resources cannot afford to remediate emergency situations of the cemeteries in Slovakia. And we can only cover the organization part of the maintenance of cemeteries. Financial costs of maintenance and rehabilitation of one cemetery are approximately 500 EUR (according to the size of the cemetery). Any funds you provide will be used selectively to maintain your designated cemetery throughout their height. In case you send us less than the real needed amount for the maintenance of your chosen cemetery funds will be used after receiving the full amount needed for maintenance. If within 12 months there won’t be the required amount, your financial contribution will be used to maintain another cemetery. Please don’t hesitate to contact us if you need any further information about course work.

Thank you for your contribution so that we can save our holiest places of history.
 


Online Banking by Trust Pay