KONFERENCIA O MEDZINÁBOŽENSKOM DIALÓGU V TRNAVE

KONFERENCIA O MEDZINÁBOŽENSKOM DIALÓGU V TRNAVE

Cieľom konferencie je preskúmať možnosti uplatnenia dialogickej stratégie sociálnej interakcie a dialogickej formy komunikácie pri riešení súčasnej migračnej krízy a reflektovať úlohu cirkví a náboženských spoločností pri facilitácii výziev, ktoré súčasný migračný pohyb prináša, ako sú rôzne podoby xenofóbie, religiofóbia, kríza hodnôt, alebo integrácia migrantov.

Židovskú komunitu bude zastupovať predseda ÚZŽNO Igor Rintel. Záštitu prevzali prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Program konferencie

Otvorenie

9:00 – 9:30

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

JUDr. Ján Juran 
riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR

Ivana Kubalová & Petra Jurenová 
spevácky recitál

Hlavný rečník

9:30 – 10:00

Dr.h.c. Ing. Ján Figeľ, PhD. 
Osobitný vyslanec EU pre náboženskú slobodu vo svete 
Náboženská sloboda, migrácia a dialóg – predpoklady spravodlivosti a mieru vo svete

Prestávka

10:00 – 10:15

Predpoludňajší blok

10:15 – 12:30

Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, SR 
Migranti ako bezpečnostná hrozba – fakt alebo konštrukcia?

prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, SR 
Skúsenosti z výskumu medzináboženského dialógu z pohľadu sýrskych migrantov zo záchytného tábora v gréckej Alexandrii

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. 
Univerzita Palackého v Olomouci, ČR 
Péče o migrující rodiny v apoštolské exhortaci Amoris laetitia papeže Františka

Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. 
Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, SR 
K problematike edukácie v kontextoch integrácie imigrantov v Európe

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. 
Fakulta přírodovědně­‑humanitní a pedagogická TUL, ČR 
Využitie liečivých príbehov v interkultúrnej výchove

Obed

12:30 – 14:00

Popoludňajší blok

14:00 – 16:00

Panelová diskusia zástupcov cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich v SR / Moderuje Mário Nicolini

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. / Rímskokatolícka cirkev 
Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo / Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
Mgr. Daniel Pastirčák / Cirkev bratská 
Ing. Igor Rintel / Ústredný zväz židovských náboženských obcí 
Mohamad Safwan Hasna / Islamská nadácia

Konferenciu organizujú: 

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
Fórum náboženstiev sveta Slovensko

kontakt: http://pdf.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?2018-02-21-mdmk