Činnosť ÚZŽNO v krízovom stave

Činnosť ÚZŽNO v krízovom stave

Ako sme postupovali v prvých dňoch a čo plánujeme na nasledujúce obdobie.

Nie každá organizácia má to šťastie, že na jej čele stojí profesionálny krízový manažér. Ten zriadil malý krízový tím, v ktorom každý člen dostal presne vymedzené úlohy. Niektoré  z nich boli urgentného charakteru na zabezpečenie maximálneho stupňa ochrany pred vírusom, ďalšie sa týkali dlhodobého zabezpečenia služieb členom židovskej komunity tak, aby sme zmiernili vplyv  mimoriadneho stavu na ich „židovský život a zvyky“

Začneme zariadením Ohel David. Ten disponuje od rúšok (jednorazovými ako aj vyprateľnými textilnými rúškami a rúškami so strieborným antibakteriálnym vláknom).

V dostatočnom množstve boli do zariadenia dodané dezinfekčné roztoky a antivírusový (germicídny) ožarovač, teplomery a respirátory FFP2.

Pre personál sú k dispozícii respirátory, integrálne ochranné obleky, tvárové štíty, okuliare a respirátory s najvyšším stupňom ochrany FFP3. Donor zabezpečený predsedom ÚZŽNO poskytol obrovský objem hygienických potrieb. Pre nákup potrebného vybavenia neplatia žiadne rozpočtové obmedzenia.

Zamestnanci prešli školením, snažia sa do zamestnania dochádzať autami. Od začiatku apríla sú na báze dobrovoľnosti postupne testovaní na COVID-19.

Už viackrát sme v predchádzajúcej komunikácii ďakovali a robíme to pri každej príležitosti - ďakujeme všetkým jednotlivcom i subjektom, ktoré Ústrednému zväzu pomohli a pomáhajú so zabezpečením materiálu.

Paralelne prebiehala intenzívna komunikácia s predsedami jednotlivých obcí na Slovensku. Cez dodávateľa, Jozefa Klementa zo Zvolena, sme bezplatne zabezpečili každej židovskej obci na Slovensku zdarma rúško v objednanom rozsahu (dve až tri rúška na člena obce, ŽNO Bratislava si rúška zabezpečila z vlastných zdrojov). Rúška sme na náklady ŽNO doručili aj členom ďalších židovských organizácií, ktoré o to prejavili záujem (B´nai Brith Concordia Košice, Združenie židovských žien Ester Košice).

Týmto sme zabezpečili len tú najurgentnejšiu pomoc, teda ochrániť zdravie členov našej komunity. Nová situácia (zatvorené školy, karanténa mnohých našich členov, dobrovoľná karanténa našich členov seniorov) si vyžadovala zintenzívniť komunikáciu elektronickými kanálmi.

Cez internetovú stránku www.uzzno.sk a stránku Ústredného zväzu na Facebooku (Židia na Slovensku) boli hneď od začiatku krízy šírené informácie o „najbezbolestnejšom“ spôsobe prekonania krízového obdobia. Postupne boli na týchto kanáloch zverejnené informácie o inovatívnych možnostiach trávenia času (virtuálne prehliadky známych galérií, múzeí a podobne), zverejnený bol článok o úprave jedálneho lístka, ktorý kompenzuje zníženú možnosť pohybu i výpadok prírodného vitamínu D. Zverejnenými videami sa k členom židovskej komunity prihovorilo viacero známych, mienkotvorných osobností s veľmi úprimnými a empatickými radami, ako obdobie prežiť.

Ústredný zväz veľmi citlivo vníma to, že židovská komunita na Slovensku nie je jednoliata, patria medzi do nej viac či menej praktizujúci členovia a je mnoho takých, pre ktorých je dodržiavania náboženských predpisov a zásad veľmi dôležitou súčasťou života. Z tohto dôvodu sa aj náboženský život musel presťahovať do virtuálneho priestoru. ÚZŽNO pravidelne zverejňuje zamyslenie nad odkazom „týždennej časti Tóry“ v podaní rabína Mišu Kapustina, ktorý každý týždeň vysiela Kabalat Shabbat. Sprostredkovali sme tiež online výučbu o rôznych aspektoch šabatu, ktorú zrealizoval predstaviteľ hnutia Chabad Slovensko rabín Zev Stiefel. Naozaj nikto nedokáže odhadnúť, dokedy bude súčasný stav trvať. Dnes už je nad slnko jasné, že nadchádzajúce sviatky budeme musieť prežiť doma bez spoločnej séderovej večere v komunite. Hneď na začiatku týždňa odvysielame presné inštrukcie k postupom prípravy židovských domácností na tieto sviatky. Tejto úlohy sa zhostia rabíni Kapustin, Stiefel a Adri. Online náboženské služby nebudú prerušené ani v najbližšom období, v štádiu technickej prípravy sú online prenosy Askary v jednotlivých mestách. Musíme byť optimisti a naozaj veríme, baruch HaShem, že jesenné sviatky už budú môcť prebehnúť klasickejším spôsobom a židovský nový rok bude predstavovať bodku za tohtoročnými útrapami.

V časoch pred epidemiologickou krízou počas celého roka prebiehali aktivity pre deti. Stretávali sa niekoľkokrát do roka v táboroch Moadon a v letnom židovskom tábore v maďarskom Szarvasi. V novej situácii osobné stretnutia nie sú možné, dokonca nám organizátori Szarvasu oznámili, že sa tohtoročný letný tábor ruší. Stretnutia detí sa preto presunuli do virtuálneho priestoru, a to dokonca v intenzívnejšej forme. Niekoľkokrát týždenne majú online hodiny s izraelskou a slovenskou madrichou. Spolu sa učia nielen o judaizme, zlepšujú v reáliách dnešného sveta a popri tom si zlepšujú angličtinu.

V spolupráci s českými producentmi spúšťame sériu cvičení určenú seniorom. Desaťdielny seriál bude postupne zverejnený na stránke www.uzzno.sk

Aktivity Židovského kultúrneho inštitútu sa tiež presťahovali na internet. Poslednou aktivitou, ktorá prebehla týmto spôsobom bola prednáška rabína Andrewa Goldsteina.

Sme si vedomí, že nie všetci členovia slovenskej židovskej komunity používajú vymoženosti modernej techniky, teda že elektronická komunikácia sa nedostane ku každému. To je skutočnosť, ktorá nám robí vrásky na čele. Ide totiž o to, aby sa na žiadneho člena komunity nezabudlo, aby sa nestalo, že by kdekoľvek na Slovensku sa cítil člen našej komunity sám, opustený či depresívny. Tejto téme sa Ústredný vzäz venoval v prejave predsedu s nzávom "Jeden telefonát denne". Opäť apelujeme na vás všetkých, ak si spomeniete na kohokoľvek, komu by hrozila samota či zabudnutie, venujte mu pozornosť. Problém existencie členov komunity mimo online prostredia nás trápi už dlhšiu dobu. Túto skutočnosť sme si uvedomovali ešte pred vypuknutím krízy, vznikla preto myšlienka niekoľkokrát do roka vytlačiť najzaujímavejšie články publikované na FB Židia na Slovensku a na stránke www.uzzno.sk. Minulý týždeň vyšiel z tlačiarne časopis s názvom Babele, ktorý bol medzičasom distribuovaný čiastočne distribuovaný priamo členom a predsedom židovských obcí na Slovensku, ktorých sme poprosili o pomoc s distribúciou. S najväčšou pravdepodobnosťou z tejto prvej lastovičky vznikne stabilná forma komunikácie s členmi komunity, ktorí nefungujú v online priestore.

Sme si vedomí, že dnešná situácia predstavuje obrovskú záťaž na psychiku každého z nás bez ohľadu na vek. Psychická záťaž častokrát vyúsťuje do veľmi nepríjemných pocitov tiaže, úzkosti, pocitov beznádeje, osamelosti či smútku. Sú to stavy, ktoré sa dajú zľahčiť efektívnou intervenciou odborníkov. ÚZŽNO sa preto rozhodol zriadiť psychologickú telefónnu linku dôvery. Viesť ju bude skúsený psychológ a psychoterapeut, ktorý psychologickým konzultáciám venoval prakticky celý svoj profesionálny život. Službu zabezpečuje Ústredný zväz bezplatne pre ktoréhokoľvek člena slovenských židovských komunít.